Aviso legal

CONDICIÓNS XERAIS DE USO DA TENDA ONLINE do Padroado da Cultura do Concello de Narón.
http://padroadodecultura.naron.es

Padroado da Cultura do Concello de Narón (en adiante Padroado) con domicilio en R/ Holanda s/n 15570, Narón, A Coruña; y NIF G15157159 pon a disposición no seu sitio web [URL Tenda Padroado] determinados contidos de carácter informativo sobre as súas actividades.

As presentes condicións xerais rexen única e exclusivamente o uso do sitio web de Padroado por parte dos/as USUARIOS/AS que accedan ao mesmo. As presentes condicións xerais expóñenselle ao USUARIO ou USUARIA no sitio web [URL Tenda Padroado] en todas e cada unha das páxinas e cada vez que un USUARIO ou USUARIA  introduce os seus datos nos formularios existentes, para que as lea, imprímaas, arquive e acepte a través de Internet, non podendo o/a USUARIO/A introducir os seus datos efectivamente sen que se produciu esta aceptación.

O acceso ao sitio web do Padroado implica sen reservas a aceptación das presentes condicións xerais de uso que o/a USUARIO/A afirma comprender na súa totalidade. O/A USUARIO/A comprométese a non utilizar o sitio web e os servizos que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á lei e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais.

PRIMERA.- CONDICIÓNS DE ACCESO E USO
1.1.- A utilización do sitio web do Padroado non leva a obrigatoriedade de inscrición do/a USUARIO/A. As condicións de acceso e uso do presente sitio web réxense estritamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose o/a USUARIO/A para realizar un bo uso da web. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros: dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual etc. Expresamente Padroado prohibe os seguintes:
1.1.1.- Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través do mesmo por calquera medio calquera tipo de dano aos sistemas de Padroado ou a terceiros.
1.1.2.- Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, o envío de correos masivos (”spaming”) ou envío de grandes mensaxes co fin de bloquear servidores da rede (”mail bombing”)
1.2.- Padroado poderá interromper en calquera momento o acceso ao seu sitio web se detecta un uso contrario á legalidade, a boa fe ou ás presentes condicións xerais- ver cláusula quinta.

SEGUNDA.- CONTIDOS
Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluídos por:
2.1.- Padroado utilizando fontes internas e externas de tal modo que Padroado unicamente faise responsable polos contidos elaborados de forma interna.
2.2.- Padroado resérvase o dereito para modificar en calquera momento os contidos existentes no seu sitio web.

TERCEIRA.- DEREITOS DE AUTOR E MARCA
Padroado informa que o sitio web [URL Tenda Padroado] os contidos propios, a programación e o deseño do sitio web atópase plenamente protexido polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reprodución, comunicación, distribución e transformación dos referidos elementos protexidos salvo consentimento expreso de Padroado. Padroado utiliza fontes externas para a elaboración dos seus contidos en determinadas ocasións e tamén establece links ou hiperligazóns a artigos ou informacións de terceiros citando sempre a fonte. O/A lexítimo/a titular dos dereitos de autor destas informacións así incluídas poderá solicitar en calquera momento a eliminación das referidas referencias.

CUARTA.- XURISDICIÓN E LEI APLICABLE.
As presentes condicións xerais réxense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflito que se derive das presentes condicións xerais os Xulgados de A Coruña renunciando expresamente o/a USUARIO/A a calquera outro foro que puidese corresponderlle.

QUINTA
No caso de que calquera cláusula do presente documento sexa declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e interpretaranse tendo en conta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións. Padroado poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento o que non implicará en ningún caso a renuncia aos mesmos salvo recoñecemento expreso por parte de Padroado.